พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับบาลีปกรณ์

พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับบาลีปกรณ์

สมาคมบาลีปกรณ์ก่อตั้งโดย Mr. T.W. Rhys Davids ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จัดตั้งขึ้นเพื่อแปลและเผยแพร่คัมภีร์ทางพุทธศาสนาในภาษาบาลี อักษรโรมัน และภาคภาษาอังกฤษ[๑] เดิมที ศ.ด ...

Read More »
bottom-banner-5
scroll to top