All posts tagged "กรรม"

 • จิตใจ เจตนา กรรม
  ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม

  การที่เรารู้จักคุณประโยชน์ คุณค่า คุณงามความดีของสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะทำให้เราเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง รู้ทั้งคุณและโทษแล้วเลือกทำแต่คุณความดีอย่างเดียว ในกรณีที่เราศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมย่อมก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล สามารถยกระดับจิตของเราจากปุถุชนสู่ความเป็นพระอริยบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งจะขอยกประโยชน์สำคัญๆ ที่ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันชาตินี้  ชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ดังนี้ มีความกระตือรือร้นทำแต่กรรมดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะไม่ว่าเราจะเกิดมาด้วยกรรมดีหรือไม่ดี ก็ล้วนต้องสั่งสมกรรมดีให้เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้อนาคตดี ไม่สร้างกรรมชั่วเพิ่มอีก เพราะตระหนักถึงผลร้ายที่จะติดตามมาส่งผลให้แก่ตนเอง เพื่อนร่วมโลก และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ไม่อยู่นิ่งเฉยโดยไม่สร้างกรรมดีอะไรเลย เพราะเข้าใจว่าถ้าไม่ทำความดีเพิ่ม ความดีเก่าก่อนที่เพียรสั่งสมมาก็จะหมดสิ้นไป และที่สำคัญสังขารร่างกายของเรานับวันจะเสื่อมถอยลงไปทุกวันๆ ฉะนั้นโอกาสที่จะทำกรรมดีก็เหลือน้อยเต็มที่ ใช้สรีระร่างกายให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อศึกษาเรื่องกรรมดี กรรมชั่วอย่างถ่องแท้ แล้วเลือกทำแต่กรรมดี ถึงแม้ร่างกายจะพิการแต่ก็ยังสามารถทำความดีได้อีกมาก สิ่งสำคัญคือ จะต้องควบคุมกาย วาจา และใจของเราให้สูงส่งไม่ตกต่ำไปตามอำนาจกิเลส มีศรัทธามั่นคงในเรื่องกฎแห่งกรรม สามารถตอบตนเองได้ว่าสิ่งที่ทำลงไปแล้วจะมีผลกลับมาอย่างไร...

  • Posted October 1, 2012
  • 0
 • กฏแห่งกรรม
  กรรมกับการเกิดใหม่

  กรรมสัมพันธ์กับการเกิดใหม่ โดยที่กรรมเป็นตัวกำหนดภพที่จะไปเกิด และกำหนดคุณสมบัติทางกายภาพและจิตภาพของผู้ที่จะไปเกิด กรรมเป็นตัวกำหนดสถานที่เกิดในภพหน้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำ (กรรมวาท และกิริยวาท) เป็นศาสนาแห่งการเพียรพยายาม สอนให้คนหวังผลจากการลงมือทำด้วยความพากเพียรพยายามตามเหตุตามผล กรรมลิขิตในทางพุทธศาสนาจึงเป็นกรรมที่ผู้ทำกรรมสั่งสมไว้ลิขิตตัวเอง ไม่ได้มาจากการดลบันดาล หรือเกิดขึ้นเองโดยไร้เหตุผล การตายแล้วเกิด หมายถึง กระบวนการที่มีการอิงอาศัยกันเกิดของเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท เมื่อไม่มีการดับเหตุปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง   มันก็จะหมุนเวียนกันไปเป็นวงจรหรือวงเวียน  เรียกว่า “วัฏฏะ ๓”   คือ  เมื่อมีกิเลส  ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรม  เมื่อเกิดกรรม  (การกระทำ)  ก็จะต้องมีผลของกรรม  เมื่อครบหนึ่งรอบก็จะหมุนต่อไป  คือ  วิบาก  (ผลของกรรม)  ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสอีก  เป็นการเกิดใหม่  ในหลักพุทธธรรมที่แท้นั้น การเกิดใหม่มิใช่วิญญาณล่องลอยจากร่างกายที่ตายแล้วไปเกิดในร่างใหม่  ซึ่งหมายถึงชาติใหม่ แต่วิญญาณในพุทธธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับได้ ซึ่งมันเป็นอนัตตา ...

  • Posted October 1, 2012
  • 0
 • เปรต ผลของกรรม
  เรื่องราวตัวอย่างของกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก

  “กรรม” เป็นหลักคำสอนที่สำคัญในพุทธศาสนา เป็นพื้นฐาน และเป็นแม่บทในการทำความเข้าใจในหลักธรรมอื่นๆ และแนวทางของพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎก มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมไว้อย่างมากมาย ทั้งพุทธพจน์ และเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลของกรรมในที่นี้ขอยกตัวอย่างเรื่องราวเกี่ยวกับผลของกรรม ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก มาเพียงบางส่วนดังนี้ กรรมสาบานด้วยคำเท็จ หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากกรุงสาวัตถี นางแต่งงานมีสามีแล้ว แต่นางเป็นหมัน สามีอยากมีบุตรจึงรับหญิงอื่นมาเป็นภรรยาน้อยอีกคน ต่อมาภรรยาน้อยตั้งครรภ์ นางผู้เป็นภรรยาหลวงเกรงว่าถ้าภรรยาน้อยคลอดบุตร สามีและญาติสามีจะยกความเป็นใหญ่ให้ ภรรยาหลวงจึงไปจ้างปริพาชิกาคนหนึ่งให้แกล้งทำให้ภรรยาน้อยแท้งบุตรเมื่อ ตั้งครรภ์ได้เพียง ๒ เดือน ญาติๆ ของสามีเชื่อว่าเป็นฝีมือของภรรยาหลวง จึงข่มขู่ให้นางยอมรับผิด แต่นางไม่ยอมรับกล่าวคำโกหกสาบานว่าถ้าแม้นนางเป็นต้นเหตุให้ภรรยาน้อยแท้ง บุตรจริง ขอให้นางตายแล้วเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหย ขอให้นางคลอดบุตรวันละ ๕ คน และต้องกินบุตรตัวเองทั้งหมดด้วยความหิว ต่อมาภรรยาหลวงก็ถึงกาลกิริยา ด้วยผลกรรมที่ทำให้ภรรยาน้อยแท้งบุตร และสาบานด้วยถ้อยคำเป็นเท็จ นางจึงไปเกิดเป็นเปรตรูปร่างน่าเกลียด...

  • Posted October 1, 2012
  • 0
 • กรรมในพระไตรปิฎก
  พุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องกรรมในพระไตรปิฎก

  “กรรม” เป็นหลักคำสอนที่สำคัญในพุทธศาสนา เป็นพื้นฐาน และเป็นแม่บทในการทำความเข้าใจในหลักธรรมอื่นๆ และแนวทางของพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎก มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมไว้อย่างมากมาย ในที่นี้ขอยกตัวอย่างพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องกรรม ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก มาเพียงบางส่วนดังนี้ จูฬกัมมวิภังคสูตร “มาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน” พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๔, พระสุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, อุปริปัณณาสก์, จูฬกัมมวิภังคสูตร นิธิกัณฑสูตร “บุคคลใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามได้ฝังขุมทรัพย์ไว้ในเจดีย์  หรือในพระสงฆ์  บุคคลที่เป็นแขก  บิดามารดา  หรือพี่ชายน้องสาว  ด้วยทาน  ด้วยศีล  ด้วยการสังวรและด้วยการข่มใจ ขุมทรัพย์ที่บุคคลนี้ฝังไว้แล้ว...

  • Posted October 1, 2012
  • 0
 • วัฏฏะ 3 กิเลส กรรม วิบาก การทำงานของกรรม
  ไตรวัฏฏ์ หรือ วัฏฏะ ๓ และการทำงานของกรรม

  ไตรวัฏฏ์ หรือ วัฏฏะ ๓ หมายถึง วน วงเวียน องค์ประกอบที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของภวจักรหรือสังสารจักรประกอบด้วย ·    กิเลสวัฏฏ์ (วงจรกิเลส) ประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ·    กรรมวัฏฏ์ (วงจรกรรม) ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ ·    วิปากวัฏฏ์ (วงจรวิบาก) ประกอบด้วยวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏที่เรียกว่าอุปปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ ทั้งสามอย่างนี้ประกอบเข้าเป็นวงจรใหญ่แห่งปัจจยาการเรียกว่าภวจักรหรือสังสารจักรตามหลักปฏิจจสมุปบาท คำว่า “สังสารวัฏ” แปลว่าความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ในสงสาร คือการเวียนว่ายตายเกิด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า...

  • Posted October 1, 2012
  • 0