ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม

ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม

การที่เรารู้จักคุณประโยชน์ คุณค่า คุณงามความดีของสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะทำให้เราเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง รู้ทั้งคุณและโทษแล้วเลือกทำแต่คุณความดีอย่างเดียว ในกรณีที่ ...

Read More »
กรรมกับการเกิดใหม่

กรรมกับการเกิดใหม่

กรรมสัมพันธ์กับการเกิดใหม่ โดยที่กรรมเป็นตัวกำหนดภพที่จะไปเกิด และกำหนดคุณสมบัติทางกายภาพและจิตภาพของผู้ที่จะไปเกิด กรรมเป็นตัวกำหนดสถานที่เกิดในภพหน้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งกา ...

Read More »
เรื่องราวตัวอย่างของกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก

เรื่องราวตัวอย่างของกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก

“กรรม” เป็นหลักคำสอนที่สำคัญในพุทธศาสนา เป็นพื้นฐาน และเป็นแม่บทในการทำความเข้าใจในหลักธรรมอื่นๆ และแนวทางของพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎก มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมไว้อย่างมากม ...

Read More »
พุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องกรรมในพระไตรปิฎก

พุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องกรรมในพระไตรปิฎก

“กรรม” เป็นหลักคำสอนที่สำคัญในพุทธศาสนา เป็นพื้นฐาน และเป็นแม่บทในการทำความเข้าใจในหลักธรรมอื่นๆ และแนวทางของพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎก มีการกล่าวถึงเรื่องกรรมไว้อย่างมากม ...

Read More »
ไตรวัฏฏ์ หรือ วัฏฏะ ๓ และการทำงานของกรรม

ไตรวัฏฏ์ หรือ วัฏฏะ ๓ และการทำงานของกรรม

ไตรวัฏฏ์ หรือ วัฏฏะ ๓ หมายถึง วน วงเวียน องค์ประกอบที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของภวจักรหรือสังสารจักรประกอบด้วย ·    กิเลสวัฏฏ์ (วงจรกิเลส) ประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ·    กรรมวั ...

Read More »
bottom-banner-5
scroll to top