กรรม และ กฎแห่งกรรม คืออะไร

กรรม และ กฎแห่งกรรม คืออะไร

กรรม (ภาษาสันสกฤต :กรม, ภาษาบาลี : กมฺม) ในทางพุทธศาสนา แปลว่า “การกระทำ” ได้แก่ กระทำทางกาย เรียกว่า กายกรรม ทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม และทางใน เรียกว่า มโนกรรม กรรม และ การกระทำ ...

Read More »
bottom-banner-5
scroll to top