More พระไตรปิฎกวิเคราะห์ News

 • เศรษฐกิจพอเพียง
  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านเศรษฐศาสตร์

  พระพุทธศาสนามิได้มองข้ามปัญหาเศรษฐกิจ เพราะปัญหาทางเศรฐกิจย่อมกระทบกระเทือนถึงสังคมและศีลธรรมด้วย ดังตัวอย่างในกูฏทันตสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้จัดเศรษฐกิจให้ดีให้ประชาชนมีความสุขถ้วนหน้า เช่นการประกอบอาชีพสุจริต ทำมาหากินเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต นอกจากนั้นเมื่อหาทรัพย์มาแล้วก็ต้องรู้จักใช้ พระพุทธศาสนาเน้นถึงหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่...

  • Posted October 3, 2012
  • 0
 • จริยธรรมผู้ปกครอง
  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

  พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับหลักการปกครอง คืออธิปไตยไว้ ๓ ประการด้วยกันคือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธัมมาธิปไตย ซึ่งการวางหลักการปกครองนี้เอาไว้ เพื่อให้ยึดเป็นหลักการปกครองตนเองและสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สุข หลักการปกครองในพระไตรปิฎก อธิปไตย ๓ ๑.    ...

  • Posted October 3, 2012
  • 0
 • แพทยศาสตร์, พระไตรปิฎก
  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านแพทยศาสตร์

  แพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์-หลักชีว-สรีรวิทยามนุษย์ กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ หลักจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์และ สุขอนามัย พระพุทธเจ้าได้ทรงคำนึงถึงความสำคัญดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการที่มีบัญญัติไว้ในพระวินัยปิฏกดังตัวอย่างต่อไปนี้ ๑. ทรงห้ามพระภิกษุถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ บ้วนน้ำลายลงในน้ำ (พระไตรปิฎกเล่ม ๒ ข้อ...

  • Posted October 3, 2012
  • 0
 • ไอน์สไตน์
  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านวิทยาศาสตร์

  พระไตรปิฎกเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่กว้างใหญ่ไพศาล เพราะมีคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่นคือ พุทธธรรมในพระไตรปิฎกเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม กระบวนการแสวงหาความรู้และวิธีการคิด การสืบค้นสาวไปถึงเหตุปัจจัย มีการวิเคราะห์แยกแยะ มีวิธีการคิดแบบมองหาคุณโทษและทางออก ซึ่งในหลายส่วนไม่มีความขัดแย้งกับวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกระแสหลักในปัจจุบันนี้ แนวทางของพุทธศาสนาที่คล้ายวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นด้วยสืบสาวหาเหตุผลของปรากฏการณ์และของทุกข์ การเริ่มต้นหาความจริงจากประสบการณ์ อายตนะ...

  • Posted October 3, 2012
  • 0
 • ประสูติ
  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

  พระไตรปิฎกเป็นที่บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อถือ ศาสนา ปรัชญา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เรื่องราว เหตุการณ์ และถิ่นฐาน เช่น แว่นแคว้นต่าง ๆ ในยุคอดีตไว้เป็นอันมาก พระไตรปิฎกทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธองค์ตั้งแต่ประสูติ...

  • Posted October 3, 2012
  • 0