Category: พระไตรปิฎกวิเคราะห์

Feed Subscription
 • อิทธิพลของพระไตรปิฎกต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

  อิทธิพลของพระไตรปิฎกต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

  เป็นที่น่าเสียดายว่าชาวพุทธจำนวนมากในปัจจุบันนี้ ไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งเป็นแก่น และเป็นเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา ไม่รู้จักพระไตรปิฎก ไม่รู้จักการสังคายนา ไม่รู้จักวิธีรั ...

 • คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านศิลปศาสตร์

  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านศิลปศาสตร์

  พระไตรปิฎกมีคุณูปการต่อศิลปศาสตร์ไทย และจิตรกรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น วัด อาราม และศาสนสถานอันงดงาม หลักการก่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ก็มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเช่นกัน ...

 • คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านสิ่งแวดล้อม

  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านสิ่งแวดล้อม

  จากตัวอย่างคำสอนในพระไตรปิฎกแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ดังตัวอย่างเช่น ๑. ทรงชักชวนให้ปลูกสวน ปลูกป่า เป็นการได้บุญคู่เคียงไปกับงานด้านสังค ...

 • คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านภาษาศาสตร์และวรรณกรรม

  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านภาษาศาสตร์และวรรณกรรม

  หลังจากที่ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกตั้งแต่ครั้งที่ ๑ จนถึงครั้งที่ ๓ ได้มีการร้อยกรองพระธรรมและพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่โดยการสืบทอดแบบมุขปาถะจนถึงมีการบันทึกเป็นภาษาสิงหล  ภาษา ...

อิทธิพลของพระไตรปิฎกต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

อิทธิพลของพระไตรปิฎกต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

เป็นที่น่าเสียดายว่าชาวพุทธจำนวนมากในปัจจุบันนี้ ไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งเป็นแก่น และเป็นเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา ไม่รู้จักพระไตรปิฎก ไม่รู้จักการสังคายนา ไม่รู้จักวิธีร ...

Read More »
คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านศิลปศาสตร์

คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านศิลปศาสตร์

พระไตรปิฎกมีคุณูปการต่อศิลปศาสตร์ไทย และจิตรกรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น วัด อาราม และศาสนสถานอันงดงาม หลักการก่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ก็มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเช่นกัน ...

Read More »
คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านสิ่งแวดล้อม

คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านสิ่งแวดล้อม

จากตัวอย่างคำสอนในพระไตรปิฎกแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ดังตัวอย่างเช่น ๑. ทรงชักชวนให้ปลูกสวน ปลูกป่า เป็นการได้บุญคู่เคียงไปกับงานด้านสัง ...

Read More »
คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านภาษาศาสตร์และวรรณกรรม

คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านภาษาศาสตร์และวรรณกรรม

หลังจากที่ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกตั้งแต่ครั้งที่ ๑ จนถึงครั้งที่ ๓ ได้มีการร้อยกรองพระธรรมและพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่โดยการสืบทอดแบบมุขปาถะจนถึงมีการบันทึกเป็นภาษาสิงหล  ภาษ ...

Read More »
คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านสังคมศาสตร์

คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านสังคมศาสตร์

พระไตรปิฎกเป็นพระพุทธวจนะที่รวมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ให้ภูมิปัญญาแห่งความเป็นมนุษย์ที่ศึกษาได้ในทุกแง่ทุกมุม  เหมาะสมแก่คนทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกเมื่อ จึงขอแบ่งคุณค่าของพระไตรป ...

Read More »
bottom-banner-5
scroll to top