พระไตรปิฎกวิเคราะห์

More พระไตรปิฎกวิเคราะห์ News

 • พระมหาชนก
  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านภาษาศาสตร์และวรรณกรรม

  หลังจากที่ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกตั้งแต่ครั้งที่ ๑ จนถึงครั้งที่ ๓ ได้มีการร้อยกรองพระธรรมและพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่โดยการสืบทอดแบบมุขปาถะจนถึงมีการบันทึกเป็นภาษาสิงหล  ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต และภาษาอื่นๆอีกมากมายหลายภาษา รวมจนถึงภาษาไทยด้วยทำให้เราได้ทราบถึงลักษณะทางวรรณกรรมและภาษาศาสตร์ของอาณาจักร และประเทศต่างๆที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปจนทำให้เราได้สัมผัสถึงอรรถรสทางวรรณกรรมและความไพเราะของภาษาต่างๆที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกไปด้วย เช่น ธรรมบทขุททกนิกายในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น...

  • Posted October 3, 2012
  • 0
 • ฆารวาสธรรม
  คุณค่าของพระไตรปิฎกด้านสังคมศาสตร์

  พระไตรปิฎกเป็นพระพุทธวจนะที่รวมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ให้ภูมิปัญญาแห่งความเป็นมนุษย์ที่ศึกษาได้ในทุกแง่ทุกมุม  เหมาะสมแก่คนทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกเมื่อ จึงขอแบ่งคุณค่าของพระไตรปิฎกด้านสังคมออกเป็น ๔ ระดับคือ ระดับตนเอง ระดับครอบครัว ระดับสังคม และระดับโลกและประเทศ คุณค่าในระดับตนเอง พระพุทธศาสนาทรงสอนให้ทุกคนพึ่งตัวเองในการประกอบคุณงามความดีเช่น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ความเพียรเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายจะพึงทำเอง ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้”...

  • Posted October 3, 2012
  • 0