ปรัชญาทั่วไป

More ปรัชญาทั่วไป News

 • พุทธปรัชญา และปรัชญาอินเดีย
  พุทธศาสนากับพุทธปรัชญา

  พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธแนวคิดเชิงปรัชญา แต่ทรงปฏิเสธท่าทีของคนในยุคนั้นต่อความคิดเชิงปรัชญา เพราะเป็นท่าทีเชิงวิชาการที่ไม่นำไปสู่การปฏิบัติ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนความจริงเพื่อให้คนถกเถียงกัน เรื่องทิฏฐิ ๖๒ ซึ่งล้วนเกี่ยวกับ โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง สิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุด ขาดสูญหรือไม่ขาดสูญ ฯลฯ นี้ ล้วนเป็นอาหารสมองของนักวิชาการในสมัยพุทธกาล จัดอยู่ในประเภทคันถธุระ...

  • Posted September 25, 2012
  • 0
 • จริยศาสตร์
  จริยศาสตร์ทั่วไป และพุทธจริยศาสตร์

  จากที่เราได้ศึกษาคร่าวๆเกี่ยวกับปรัชญาสาขาต่างๆไป แล้วนะคะ ในบทความนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของจริยศาสตร์ทั่วไป และพุทธจริยศาสตร์ค่ะ และทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดในหัวข้อต่างๆของพุทธจริยศาสตร์เพิ่มเติมได้ จากบทความในหมวดพุทธจริยศาสตร์ค่ะ จริยศาสตร์ทั่วไป จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นสาขาหนึ่งของคุณวิทยา (Axiology) หรือทฤษฎีคุณค่า (Theory of...

  • Posted September 24, 2012
  • 0